Kvibille Mejeri

The Kvibille Dairy

Hitta hit


GPS
WGS84: N 56° 46.6634', E 12° 49.704'
Decimal: 56.7777, 12.8284

KVIBILLE MEJERI                                    
1914 framfördes förslaget att det skulle byggas ett mejeri i Kvibille, då 
behovet av ett centraliserat omhändertagande av mjölken i socknarna var stort. Befolkningen, som tyckte det var ganska besvärligt att hantera sin mjölk själva enligt de gamla metoderna, drog sitt strå till stacken och den tredje september 1916 kom arbetet igång för första gången i de nybyggda lokalerna av tegel.
 
Till en början var den nödvändiga nedkylningen av mjölken ett stort problem, då det rörde sig om så stora kvantiteter. Kärnis transporterades från Växjö och lades upp i stora sågspånsstackar, ett tungt arbete. När den von Platen-Munteska uppfinningen, kylskåpet, blev tillgängligt installerades en sådan kylanläggning, troligen en av de första i landet.
 
1918 övertog Alfred H. Wendler mejeriet, och lade grunden till de osttyper som fram till våra dagar gjort Kvibille känt såväl nationellt som internationellt. Cheddarosten började tillverkas 1928 och Roquefort, numera Kvibille Ädel, kom i produktion 1933.
För att få rätt sorts väv runt cheddarosten använde Alfred i ett experiment sina egna skjortärmar, vilket fick Kvibilleborna att kalla osten för Alfreds skjort-ost.
 
1934 ville den dåvarande mejeriorganisationen inte längre ha en privat mejerihantering, så mejeriet såldes då till den danska mejeristen Marius Boel. Det var även tal om nedläggning. Så blev det nu inte, på grund av den erkända och populära ostproduktionen. 
Och det är vi tacksamma för idag!

1972 anslöts mejeriet till Arla, man slutade med mjölkhantering och blev ett renodlat ostmejeri. Både ädel- och cheddarosten fortsatte sälja bra. 1980 beslöt Gastronomiska Akademien ge Kvibille mejeri ett av årets hedersdiplom "för hög ostkvalitet i allmänhet och särskilt för mejeriets cheddarost!”


Denna första produktionsdag 1916 var den högsta invägningen av mjölk 9.000 kg från 83 mjölkleverantörer. 
Genom senare nedläggning av närliggande mejerier i bl. a Harplinge, Getinge, Slöinge, Oskarström med flera blev Kvibille mottagare av mjölk från 950 leverantörer med en invägning av 75.000 kg per dag. Kvibille fick leva kvar tack vare att ostarna som producerades här var så populära. År 2017 är invägningen ca 110 000 kg per dag.
 
Kvibille var länge det enda svenska mejeriet som tillverkade cheddarost, som ursprungligen skapades under medeltiden i den engelska byn Cheddar. Speciellt för cheddarosten är att den sammanpackade ostmassan, sedan den tappats på vassle, ”cheddras” över natten – massan ligger kvar i karen till morgonen därpå, då den mals, tvättas och saltas. Därefter packas i en specialtillverkad form med ostduk där den både kan pressas ihop och andas. Eftersom Kvibille Cheddar i alla år varit en så uppskattad ost har många undrat om det är magiska krafter som tar vid på natten och skapar smaken.

Ädelostarna gnids in med salt. Att vara saltkärring var och är fint och har kunnat gå i arv inom kvibillefamiljer. Arvet har gjort att kunskap och känsla för jobbet har förts vidare.
Många kvibilleungdomar har genom åren tjänat sina första slantar genom att vända ädelost på mejeriet. Innan man gav sig av till lördagsdansen var det till att ta sig till mejeriet för att vända ädelostformarna. Numera vänds ostarna maskinellt.  

En flytt av ädelosttillverkningen till Arla i Falkenberg har diskuterats men gjordes inte då man insåg att det blir inte samma ost. Ädelostkulturen sitter i väggarna.  

Idag ligger mjölkinvägningen på 36 miljoner kilo per år. 
Och allt från Halländska kor!
 

THE KVIBILLE DAIRY
In 1914 a proposal was made to build a dairy in Kvibille, as the need for centralized disposal of the milk in the parishes was big. The population, who thought it was quite difficult to handle their milk themselves according to old methods, did their bidding and the third of September 1916, work began for the first time in the newly built brick facilities. At first, the necessary cooling of the milk was a major problem, due to large quantities. Clear ice was transported from Växjö and loaded into large sawdust stacks, a heavy work. When the von Platen-Muntese invention, ie the refrigerator, became available one was installed as one of the first in the country. In 1918 Alfred H. Wendler took over the dairy, and laid the foundation for the cheeses that until today made Kvibille known both nationally and internationally; the Cheddar started to be manufactured in 1928 and Roquefort, now Kvibille Ädel, came into production in 1933. In order to get the right kind of cloth around the cheddar cheese, Alfred used his own shirt in his experiments, which made the locals call the cheese for Alfred's shirt cheese.
In 1934, the dairy was sold to Danish dairy Marius Boel. There were also talk of shutting it down. It did not happen due to the recognized and popular cheese production. And we are grateful for that today!


This first production day in 1916 the highest milk weighing was 9,000 kg from 83 milk suppliers.
By later closure of nearby dairies in Harplinge, Getinge, Slöinge, Oskarström and other villages Kvibille became the receiver from 950 milksuppliers with a weighing of 75,000 kg per day.

Kvibille diary lived on due to the popularity of the produced cheeses. In 2017 the weighing is 110,000 kg per day.

Kvibille was for a long time the only Swedish dairy that made cheddar cheese, which was originally created during the Middle Ages in the English village of Cheddar. Especially for the cheddar cheese, is that the packed curd, after it has been drained, is ”cheddring" overnight. The curd remains in the pot until the morning after when it’s ground, salted and packed in the custom-made cheesecloths where it can both be compressed and breathed. Since Kvibille Cheddar has been such an appreciated cheese for many years, many have wondered if there are magic powers that take on at night and create the taste.

The cheese is then rubbed in salt. Being a ”salt hag” was a noble thing and could be inherited in Kvibille families. The inheritance allowed the knowledge and craft of the job to be continued. Over the years, plenty of Kvibille youths have earned their first money by turning the blue cheeses on the dairy. Before embarking on Saturday's dances, they spent the day in the dairy turning cheese, as regular staff were off for the weekend. Lately, the process has been automated.

A relocation of the blue cheese production to Arla in Falkenberg has been discussed but was not completed when it was realised that it would not be the same cheese. The cheese culture is in the walls.

Today, the milk weighting is 36 million kilos per year.
And only from Hallandian cows!
 KULTURARVET I KVIBILLE