Kvibille Kyrka

The Kvibille Church

Hitta hit


GPS
WGS84: N 56° 47.0705', E 12° 49.9942'
Decimal: 56.7845, 12.8332

KVIBILLE KYRKA                                    
De första kristna templen uppfördes med viss förkärlek i närheten, eller på, en gammal hednisk offerplats. Orsaken till detta var väl både att placera den nya trons högsäte centralt, men också att på så vis hålla koll på den gamla trons anhängare som fortfarande ville dyrka de gamla gudarna.
 
De äldsta kristna kyrkorna uppfördes redan under 900-talet som stavkyrkor i trä. Exakt vart Kvibilles första kyrkan stod vet man inte idag, men den kan ha legat på samma plats där den ligger nu. Under utgrävningar vid kyrkan 1928 påträffades en del mynt. Det äldsta är präglat 1150, så det finns inget som motsäger att den första kyrkan uppfördes vid samma tid.

Kvibille kyrka besitter ett antal ovanligt fina takmålningar av målarmästare Johan Blomberg, som verkade under 1700-talet. I sann medeltida anda skildras de fasor den rike ogudaktige mannen mötte i dödsriket. Den mellersta avdelningen upptas av änglar, palmkvistar och lagerkransar, en symbol för ståndaktighet och tro. I den främre avdelningen skildras den fattige Lasarus, som efter sin död blev förd till Abraham och fick erhålla den himmelska glädjen.

Flera gamla artefakter har återförts till kyrkan i senare tid, bland annat de medeltida altarskåpet och krucifixet. Altarskåpet, från slutet av 1400-talet, som föreställer bland annat de tolv apostlarna, en gregoriansk mässa och jungfru Maria med Jesusbarnet, har sedan 1873 förvarats på Statens Historiska Museum. 2017 återfördes skåpet till Kvibille kyrka.


Kyrkan är byggd med så kallad absid, en halvrund avslutning av koret. Denna planlösning förekom på de flesta medeltida stenkyrkorna i Halland. Kyrkor av denna typ anses ha uppförts under 1100-1200-talen.

Under tidig medeltid fanns det en ingång för männen och en ingång för kvinnorna. Männens fanns vid den södra långhusväggen och kvinnornas vid den norra sidan. Under ofredstid var männen alltid beväpnade i kyrkan, men eftersom man inte ville ohelga kyrkan med vapen, behövdes en skyddad plats för dessa. Vapenhuset uppfördes i sten vid den ingång som var avsedd för kvinnorna.
Denna ingång slopades 1796 då dörren murades igen. Vapenhuset revs 1831 i samband med att man lät bygga kyrktornet.

Under åren har det gamla medeltidstemplet varit föremål för åtskilliga ändringar.
Det vackert målade innertaket som man idag kan se, lades 1770 samtidigt som kyrkan fick en ny bänkinredning, målad i blå färg med rosor. Denna skönhet fick vara i exakt hundra år.

Under 1800-talet målades kyrkan med tidens smak i vit färg, och skärmväggar i nygotisk stil tillkom. Vissa partier förgylldes. 

1927 tillsattes en byggnadskommitté för ett restaureringsprojekt, och frågan om framtagning av takmålningarna från 1771 var uppe till diskussion. Dock ansåg man sig inte ha tid eller råd med detta omfattande arbete, och det var först 1949 som den skicklige konservatorn Erik Sköld från Halmstad avlägsnade de många påmålningarna och fick fram målarmästare Johan Blombergs vackra takmålningar som vi kan se idag.

Krucifixet är daterat till 1225-1250 och återinfördes till kyrkan 1928, då det legat på tornvinden sedan 1867 då man rev den gamla triumfbågen. 

Det finns en rad med människor som genom århundradena frikostigt skänkt kyrkan diverse ting. Man kan ju här åminna sig att många förr var av den uppfattningen att man säkrade sin plats i himmelriket på så sätt. En av de tidigare bidragsgivarna var Roluf Hanson vars porträtt man kan beskåda på den södra kyrkväggen. Ett senare tids bidrag till kyrkan är återförandet av altarskåpet från Statens Historiska Museum som bekostades av före detta kyrkvärden Gunnar Johansson.
 

THE KVIBILLE CHURCH
The first Christian temples were built with some penchant in the vicinity, or on old pagan sacrifice sites. The reason for this was to place the seat of the new throne central, but also to keep an eye on the followers of the old faith who still wanted to worship the ancient gods. 
The oldest Christian wooden churches were built in the 900s. Exactly where the first church of Kvibille stood is not known, but it may have been in the same place where it is now. This curch possesses a number of unusually fine roof paintings by artist Johan Blomberg, who lived and worked in the 18th century. In true medieval spirit, Blomberg have portrayed the horrors of the rich wicked man in purgatory.
The middle section is occupied by angels, palm quails and laurel wreaths, a symbol of perseverance and faith. In the front section, poor Lazarus is depicted, who after his death was taken to Abraham and received the heavenly joy.

Several historical artefacts have been returned to the church in later years, including the medieval altar piece and the crucifix. The 15th century altar piece, depicting the twelve disciples, a Gregorian mass and Virgin Mary holding baby Jesus as well as other scenes, were placed at the National Museum of History in 1873. In 2017 the altar piece was returned to Kvibille Church. 


The church is built with an apse, a half-round end of the choir. This ground plan is present in most medieval stone churches in Halland. Churches of this type are considered to have been established in the 1100-1200s.

In the early Middle Ages there were separate entrances for men and women. The men’s entrance were at the southern long wall and the womens at the north side. During times of war, men were always armed in the church, but because they did not want to profane the church with weapons, a sheltered place was required for them. The Church Porch was built in stone at the entrance intended for the women.
This entrance was closed in 1796 when the door was bricked. The Church Porch was demolished in 1831 when the church tower was bulit.

Over the years, the old medieval temple has been subject to several changes.
The beautifully painted ceiling, which can be seen today, was laid in 1770, while the church received a new bench design, painted in blue color with roses. This beauty lasted exactly a hundred years.

In the 19th century, the church was painted with the fashionable colour at the time- white. Screened walls in neo-Gothic style were added. Some parties were gilded.

In 1927 a building committee was set up for a restoration project, and the question of the over painted ceiling decorations from 1771 was up for discussion. However, this extensive work did not seem to be affordable at the time, and it was only in 1949 that the gifted conservator Erik Sköld from Halmstad removed the many layers of white and presented Johan Blomberg's beautiful roof paintings which we see today.

The Crucifix dates back to 1225-1250 and was reinstated to the church in 1928, when it was rediscovered in the church attic where it’s been laying since 1867 when the old triumphal arch was torn down.

There are a line of people who through the centuries freely gave the church various things. People believed that they secured their place in the kingdom of heaven in this way. One of the former contributors was Roluf Hanson whose portrait can be viewed on the southern church wall. A later contribution to the church is the return of the altar piece, funded by former churchwarden Gunnar Johansson. The altar piece had been on display at The Swedish Museum of History.
 KULTURARVET I KVIBILLE