Milstenen

The Milestone

Bild: Stefan Gustavsson

Hitta hit 


GPS
WGS84: N 56° 46.9762', E 12° 49.9406'
Decimal: 56.7829, 12.8323

MILSTENEN                                        
Milstenen står ståtligt kvar och minner om de gamla tider då gästgivareskjutsarna flera gånger dagligen angjorde Kvibille Gästgivaregård. 
Stenarna var som taxametrar och stod utställda på en mils avstånd, och däremellan stod mindre stenar som visade ‘fjärdingsväg’ -¼ mil. Detta för att de resande skulle ha någon rikslikare för att betala rätt taxa för sina skjutsar.

De stenar som dateras 1666 ställdes ut i ett från danskarna nyerövrat Halland, och läser man noga uppifrån och ner på den så ser man att den överst är krönt, vilket skulle garantera äktheten i påståendet gällande avståndet under denna vackra krona: 
CRS - Carolus Rex Svecorum - alltså Kung Carl av Sverige (Carl XI). 
Därefter avståndet 1 mil och årtalet de restes 1666.

Den kanske mest intressanta detaljen på denna sten återfinns längst ner och är dåvarande landshövdningens Iohan Hård af Segerstads monogram. 
Det kan tyckas djärvt av honom att på Kungens milstenar låta hugga in sitt eget monogram lika stort som Konungens, men han verkar ha varit en förslagen man så när han blev rannsakad av kronan för sitt tilltag, så lär han ha svarat: 
- Det betyder inte Iohan Hård - Det betyder ‘I Halland’.


Vägen genom Kvibille fanns i sin nuvarande sträckning för mer än 1000 år sedan, och var från början troligen mest en enkel ridstig. Under dansktiden  kallades den Via Regia och när Halland blev svenskt kom vägen att heta Kungsvägen genom Halland. Det var vägen alla resande norr eller söderut färdades på.

Milstenarnas funktion sammanhänger med gästgiveri- och skjutsväsendets organisation. 
Den äldsta kungliga förordningen om milstenar är från 1649. 

Kongl. M:ts Krogare- och Gästgifware Ordningh, 1649
Til thet Siunde / När Wägarna således äre rödde och lagade / skola the och mätas medh Snören / så at alle mijler blifwa lijka långa: Och skal sextusend fampnar göra en Mijl / och widh hwar Mijl / upsättias wisse Stenar och Kännemärken / den resande Man til rättelse.

Vid tiden för införandet av milstenar förordnades att en svensk mil var = ca 10 688 m = 
6 000 famnar = 18 000 alnar.

Milstenen i Kvibille skulle egentligen ha stått ca 900 m längre norrut, men förmodligen passade det bättre att ha den vid Gästgivaregården. Så då gick det tydligen bra att rucka på de snörmätta milen!

I april 1951 besöktes Kvibille av en generalrepresentant för det italienska bilmärket Fiat. 
Representanten fick sladd på bilden och körde med våldsam kraft rakt in i milstenen som spräcktes och vräktes omkull. Bilen totalkvaddadades och föraren omkom. 
Stenen sattes dock ihop igen och flyttades i samband med det ett litet stycke från sin ursprungliga plats till den lite säkrare placering den har idag.
 

THE MILESTONE
The milestone is still standing and reminiscent of the old times when the wagons regularly appointed Kvibille Guesthouse.
The stones were like taxameters and placed at a swedish mil (10 kilometers) distance, and in between stood smaller stones that showed ’a fourthway'  1/4 -mil. This was the measurement for travellers to paying the right fees for their rides.

The stones dating back to 1666 were placed in a, from the danes, freshly conquered Halland. And if read carefully from top to bottom, you see that the top is crowned, which would guarantee the authenticity of the claim regarding the distance.
CRS - Carolus Rex Svecorum - then King Carl of Sweden (Carl XI).
Then the distance 1 mil and the year they were erected,1666.

The perhaps most interesting detail on this stone is found at the bottom and is the governor Iohan Hard of Segerstad’s Monogram.
It might seem bold to carv his own monogram as big as the Kings, but he seems to have been a rather shifty man so when he was investigated by the crown for his venture, he is said to have answered:
-It does not mean Iohan Hard - It means 'In Halland'.


The road through Kvibille existed in its current stretch more than 1,000 years ago, and from the very beginning it was probably just a simple riding path. During the Danish period it was called Via Regia and when Halland became Swedish, the road came to be known as Kungsvägen (King’s road) through Halland. It was the passage all travellers whom travelled north or south had to take.

The function of the milestones is in line with the organization of the innkeepers and the coaches. The oldest royal regulation on milestones is from 1649. At the same time, for the first time, a uniform Swedish mil (6,000 fathers = 10 688,54 m) was also established.

At the time of the introduction in 1649, it was ordered that a Swedish mil was = about 10 688 m = 6,000 armfuls = 18,000 cubits. The milestone at Kvibille would actually have stood about 900 m further north, but people probably thought it would be more beneficial to place it outside the Guesthouse. So much for the equal Swedish miles!

In April 1951, Kvibille was visited by a general representative of the Italian car brand Fiat.
The car skidded and drove with forceful speed straight into the milestone that broke and wrecked. The car was completely destroyed and the driver passed away.

However, the stone was reassembled and moved a little from its original location to the slightly safer location it has today. KULTURARVET I KVIBILLE