Kungshög

Kings burial mound

Bild: Stefan Gustavsson

Hitta hit

GPS
WGS84: N 56°46'35.4, E 12°50'28.9

KUNGSHÖG                                        
Kvibille socken är omgärdad med spår av den sägenomspunna dåtiden. 
Runtomkring i det böljande landskapet döljer sig otaliga gravhögar, varav många med stor sannolikhet försvunnit under häst och plog genom århundradena. De flesta gravhögar härstammar från bronsåldern och det var bara de rika som fick så storslagna begravningar. Hur de fattiga gravsattes vet man idag inte.
 
Så vem var då denna mäktige man eller kvinna som begravdes i Kungshög? Med sina 4 meter i höjd och 30 m i diameter är högen en av Hallands mäktigaste. Anlagd på den högsta punkten i området med milsvid utsikt, kan vi bara gissa vem det var som förlänades en sådan ära!
 
Högen har inte genomgått någon arkeologisk undersökning i modern tid, men 1735 utfördes en ganska brutal utgrävning av assessorn vid antikvitetsakademien, Jacob Richardson. Ett schakt grävdes rakt igenom och lämnade högen kluven i två delar. Man stötte i botten på ett stenröse och under detta en stenhäll, men eftersom det var brist på arbetsfolk pga höskörden kom man inte längre i arbetet och kunde inte klargöra huruvida där fanns fynd överhuvudtaget.
 
Bronsåldern varade från 1800 - 500 f. Kr. Klimatet var varmare än idag och kan liknas vid medelhavsklimat. Människorna var förvånansvärt lika oss, reste vida omkring och bedrev handel med andra länder.
Hade du sett en bronsåldersmänniska nu hade du inte kunnat skilja denne från dagens!


Halland och Bjärehalvön är det mest gravhögstäta landskapet i Sverige, det finns också en hel del ristningar från bronsåldern. Vissa tolkar detta som att Halland och Bjäre var ett välbefolkat centrum för tre tusen år sedan. Vattennivåerna gick bra mycket högre upp än idag, och många av begravningsplatserna vi idag ser låg då nära havet.
Under bronsåldern var man vida beresta. Skeppen som användes var en slags kombination av större båt och kanot, där man satt på rad i båten och paddlade sig fram. 
Utomlands bedrev man handel med tenn och brons, samt bärnsten.

Under yngre bronsålder börjar den kultur som vi idag kallar höggravskulturen. Det var då man började uppföra de imponerande storhögarna för begravningsändamål. Förutom dessa förde höggravskulturen med sig hästar och hästdragna vagnar.

Hästar och skepp spelar en stor och viktig roll i den forntida världsuppfattningen. 
Under hela bronsåldern dyrkade man solen och vattnet, och världen ansågs vara platt. Solen drogs under dagen över himlavalvet på en vagn av en solhäst, och under natten trodde man att solen drogs under vattnet, i ett skepp.

Man hade ett väl utvecklat lantbruk, och odlade vete, havre, korn och hirs. Förutom säd odlades ärtor och bönor. Säden bakade man bröd av, gjorde gröt eller tillverkade jästa drycker. Baljväxterna torkades och maldes till mjöl eller åts som de var.
På gården höll man får, getter, kor, hästar och grisar. Hundar som sällskapsdjur och bin för honung och bivax, som användes vid bronsgjutning.

Bronsåldern var också den tid då den moderna europén föddes. På modet var knäkorta repkjolar med en tröja med 3/4 ärm till. Vackra slingrande bronsarmband som täckte hela underarmen. Konstfulla håruppsättningar och korta snärtiga mantlar. Med tanke på antalet rakknivar och pincetter som hittats som gravgåvor kan vi utgå ifrån att männen var slätrakade och folket välvårdat i största allmänhet. 
Även om språket lät helt annorlunda, hade de modeideal, drömmar, musik och kultur, precis som vi.
 

KINGS BURIAL MOUND
Kvibille parish is surrounded by magnificent traces of the past.
The landscape hides countless burial mounds, many which have disappeared under the horse and plow through the centuries. Most burial mounds originate from the Bronze Age, and it was only the rich who had such magnificent funerals. So who was this powerful man or woman who was buried here? With its 4 m in height and 30 m in diameter, the mound is one of Halland's most impressive. Its has not undergone an archaeological investigation in modern times, but in 1735 a rather brutal excavation was conducted. A shaft was dug straight through and left the mound split into two parts.
They found a cairn, and underneath a flagstone, but due to lack of workmen they could not continue and therefore not conclude wether there was any findings at all. The Bronze Age lasted from 1800 - 500 B.C. The climate was warmer than today and more like the mediterranean. The people was surprisingly alike us, travelled wide and far and traded in other countries. If you’d encountered a Bronze Age person you would not be able to distinguish her from the modern man.


Halland and the Bjäre Peninsula are the most burial mound-tight landscapes in Sweden, and there are also a lot of rock carvings from the Bronze Age. Some interpret this as proof that Halland and Bjäre were a well-populated center three thousand years ago. 
The water levels went well much higher up than today, and many of the burial sites we see today lay close to the sea.
During the Bronze Age, people travelled. The ships used were a kind of combination of larger boats and canoes, where you sat in line in the boat and paddled up.
Abroad, they traded in tin and bronze, as well as amber.

During the younger Bronze Age, the culture that we today call the high-grave culture begins. That's when they began to build the impressive mounds for funeral purposes. In addition to these, the high-grave culture brought horses and horse-drawn carriages.

Horses and ships play a major and important role in the ancient world view.
Throughout the Bronze Age, they worshiped the sun and the water, and the world was considered to be flat. During the day the sun was drawn over the sky on a wagon of a sun horse, and during the night it was thought that the sun was pulled under the water, in a night ship.

One had a well-developed agriculture, and cultivated wheat, oats, barley and millet. In addition to grain, peas and beans were grown. From the grains they baked bread, made porridge or fermented beverages. The podded plants were dried and ground to flour or eaten as they were.
In the farms they held sheep, goats, cows, horses and pigs. Dogs as pets and bees for honey and beeswax, used for bronze casting.

The Bronze Age was also the time when the modern European was born. In fashion was knee-short rope skirt with a 3/4 sleeve woolen shirt. Beautiful winding bronze bracelets covered the entire forearm. Artistic coiffures and short sleek cloaks. Given the number of razors and tweezers found as grave gifts, we can assume that the men were clean shaved and the people tidy in general.
Although the language sounded quite different, they had fashion ideas, dreams, music and culture, just like us.KULTURARVET I KVIBILLE