Kvibille Vägförening

Kvibille Vägförening bildades den 16 oktober 2006. Anledningen till att föreningen bildades var att det då krävdes en förening för att få utbetalt det administrativa stöd som utgår till vägföreningar.

Tidigare gick det bra med en utsedd så kallad ”syssloman”. Länsstyrelsen hade sedan många år tillbaka utsett Lennart Eriksson till ”syssloman” för vägfrågor i Kvibille. Genom det långa ”sysslomanna-förfarandet” hade ett relativt sett stort kapital kunnat byggas, främst beroende på att några direkta utgifter för verksamheten inte hade förekommit.

Detta innebar att när föreningen bildades beslutades det om att man inte för närvarande skall ta ut några avgifter av de fastigheter som omfattas av föreningens verksamhet. Dessa premisser gäller fortfarande vilket innebär att Kvibille är en av mycket få orter som inte tar ut avgifter till vägföreningen. På andra håll kan en årsavgift per fastighet uppgå till kanske 1 000 kronor.

Vägföreningens främsta uppgifter är att se till och rapportera till kommunens Teknik- och Fritidsförvaltning om skador på gator, trottoarer och kantsten samt utstickande buskar och grenar. Vidare bevakar vägföreningen ortens grönytor samt agerar för trafiksäkerheten i samhället. Täta kontakter sker med Trafikverket och kommunens Teknik- och Fritidsförvaltning.

Vägföreningen för årligen samtal med kommunen om vinterns snöröjning och informationsmaterial om regler för parkering av fordon, blomlådor för hastighetsdämpning, fastighetsägarnas ansvar då det gäller skymmande häckar och träd tas fram och delas ut.

Kvibille Vägförening är en ideell förening som har en styrelse som utses årligen på årsmötet i mars månad. Föreningens styrelse arbetar helt ideellt för ett säkrare och bättre Kvibille. 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar.
Det kan gälla allt från hastigheten i ditt bostadsområde till behov av underhåll av gator och trotoarer m.m. 


Kvibille Vägförening informerar
Vi vill påminna alla fastighetsägare att se till så att det inte förekommer  vegetation eller häckar som skymmer sikten vid korsningar eller garageuppfarter. Detta för att minska risken för olycksfall.

På halmstads kommuns hemsida finnns följande informationsblad som kan vara bra att ta del av: Klipp Häcken