Verksamhetsplan och underhållsplan

för Kvibille vägförening 2018

Kvibille vägförenings styrelse har som ambition att göra Kvibille trafiksäkert och hålla gator, trottoarer och grönområden fräscha och attraktiva. Styrelsen föreslår därför följande verksamhet under 2018

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Uppföljning av underhållsplan 2018 såsom:
  •  Genomföra ny inventering av det löpande underhållsbehovet av gator, trottoarer,
  • lekplatser, stigar och grönområden enligt ny Underhållsplan.
  • Bevaka det löpande reparationsbehovet av asfalt och kantsten mm enligt
  • Underhållsplan 2018
  •  Under året kommer problemet med utstickande grenar på trottoarer att bevakas.
 • Disposition av parkering mellan kyrkan och skolan
 • Bevakning av underhåll av naturskogsområden.
 • Bevakning av vattenavledning mellan Mossgränd och södra naturområdet.
 • Under året kommer föreningen att föra samtal med driftsansvarig på Teknik- och fritidsförvaltningen inför kommande snöröjningssäsong.
 • Under året kommer Vägföreningen att fortsätta bevakningen av grönområdenas skötsel.
 • Vägföreningen kommer också att ha fortsatt kontakt med och föra dialog med Trafikverket om säker trafikmiljö.
 • Under året kommer fortsatt bevakning av hastigheter och skymmande häckar att ske.
 • Bevakning av parkering på vändplatser och trottoarer ska ske.
 • Bevakning av underhåll vid ”ravinen” mellan Ängsvägen och Lundsgårds förskola.
 • Fortsätta påtala vikten av trottoar förbi förskolan Lundsgård
 • Placering och utökning av antalet avfallsbehållare
 • Halkbekämpning av backar och korsningar, (flisning)
 • Snöröjning gångstigar och gator
 • Bevaka underhåll och röjning vid trottoarer Västergårdsvägen och Lundsgårdsvägen